College Bunnik vraagt raad nu vooral te kiezen voor zonnevelden en zon op dak als bijdrage aan RES

Meer onderzoek nodig naar windenergie

Voor de Regionale Energie Strategie (RES) stellen we een bijdrage van gemeente Bunnik voor in zonnevelden en zon op dak en verdere uitwerking van een zoekgebied voor windenergie. De gemeente Bunnik heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we dan de energie die we zelf gebruiken duurzaam opwekken, waardoor we geen CO2 meer uitstoten. De weg daarnaartoe kent verschillende stappen. Een van die stappen is het opwekken van duurzame energie. Op dit moment kan dat met zonnepanelen en met windmolens.

Als we in 2030 de helft van de energie die we gebruiken duurzaam opwekken is voor gemeente Bunnik meer nodig dan deze bijdrage in deze fase van de RES. Binnen het gemeentelijke beleid voor zonnevelden, koersen we naar een grotere ambitie voor zonnevelden en is een doorkijk gegeven naar 70 ha. Als gemeente Bunnik geven we ook verder uitwerking aan windenergie. We maken onze ambities steeds concreter.

De energiedoelen van de gemeente Bunnik sluiten aan op dat wat landelijk en regionaal van ons wordt gevraagd. Wij werken samen met drie buurgemeenten (de Kromme Rijngemeenten) om te kijken op welke manier we de energieopwek samen voor elkaar kunnen krijgen.   

Resultaten gespreksavonden

Vanaf december 2020 tot en met februari 2021 konden inwoners, ondernemers en belangenvertegenwoordigers meedenken en meepraten. Wij vroegen mensen waaraan plekken in de Kromme Rijngemeenten moeten voldoen voor windmolens en zonnevelden. En wij vroegen naar de mogelijk geschikte gebieden. Iedereen kon op verschillende manieren meedenken. Dit heeft geleid tot vele reacties en soms ook tot verhitte, online gespreksavonden. Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het meepraten en meedenken!

Alles wat er tijdens die avonden is besproken kunt u vinden via https://energie-krommerijn-praatmee.nl/opbrengsten-participatieproces. Hier vindt u ook de resultaten van de online vragenlijsten.

Bijdrage van gemeente Bunnik aan RES

We blijven ons samen met de regio inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen  zonnepanelen op hun daken leggen.

Daarnaast zeggen we toe aan de regio tot 2030 minimaal 53 ha zonneveld te realiseren (ongeveer 80 voetbalvelden).  Deze bijdrage valt ruim binnen de doelstellingen van de gemeente zelf.
Uit de gesprekken met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen kwam geen specifiek gebied voor de aanleg van zonnevelden. Hiervoor houden we ons aan het beleidskader zonnevelden dat eerder door de gemeenteraad van Bunnik is vastgesteld. Wel werd in de gesprekken duidelijk dat men behoud van landbouwgronden belangrijk vindt en cultuurhistorie juist weer minder belangrijk. Dit nemen wij mee in de evaluatie van het beleid.

In de gesprekken met inwoners, ondernemers en belanghebbenden kregen wij veel vragen over de gezondheidseffecten van windenergie. Wij merken dat veel mensen bezorgd zijn hierover. Het vraagstuk voor inpassing voor windmolens zetten we voort. Voordat gemeente Bunnik een beslissing neemt of er windturbines komen, gaan wij eerst verder onderzoek doen naar de gezondheidseffecten en mogelijkheden voor inpassing in het landschap. We beginnen met de uitwerking in het zoekgebied dat het beste aansluit op de regionale randvoorwaarden, langs de grote infrastructuur, de A12. Het is wenselijk om dat onderzoek in samenwerking met direct aangrenzende gemeente(s) uit te voeren.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad besluit uiteindelijk of er in een bepaald gebied ook echt een zonneveld of windmolen komt. Over specifieke locaties vindt vooraf uitgebreide (lokale) participatie met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden plaats.

Meer informatie over duurzaam beleid en de RES in de gemeente Bunnik: www.bunnik.nl/duurzaamheid/duurzaam-beleid

Naar overzicht