Bunnik vangt begrotingstekort op met reserves

Datum: 10 oktober 2019

De komende twee jaar geeft de gemeente Bunnik meer geld uit dan er binnenkomt. Dit begrotingstekort is ontstaan door extra taken zonder (volledige) compensatie door het rijk. Met doelmatig en sober beleid heeft de gemeente de afgelopen jaren voldoende geld opzij gezet, om dit tekort te kunnen opvangen. Dat betekent dat er niet bezuinigd wordt op voorzieningen voor inwoners of de gemeentelijke organisatie. Vanaf 2022 verwacht Bunnik weer een (klein) overschot op de begroting. 

Wethouder Erika Spil (financiën): “De financiële positie van de gemeente is relatief gunstig. Waar veel gemeenten moeten bezuinigen, kunnen we ons in Bunnik nog richten op investeren. Dat moet ook, want we zijn onderdeel van een snel groeiende regio met veel uitdagende opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Daar willen we graag onze kwaliteit aan toevoegen. We zijn blij dat inwoners, bedrijven en gemeente, met bescheiden middelen, Bunnik tot een prettige gemeente maken om te wonen en te werken.”

Focus op Bunnik bouwen voor elkaar
In 2020 bedraagt het tekort ruim 800.000 euro op de gemeentelijke begroting van 33 miljoen euro. Dit tekort wordt deels opvangen door de verhoging van de rijksbijdrage van bijna 150.000 euro. De rest wordt aangevuld uit de reserves. De gemeente constateert dat de druk op de financiële middelen en de bestuurlijke ambities hoger wordt. Er is weinig ruimte voor extra wensen. Door scherp te blijven focussen op de doelen uit het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners in de regio blijven investeren in de (toekomstige) leefbaarheid in Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Bunnik in 2020
Een groot deel van de inkomsten van de gemeente staat vast (uitkeringen). Met het andere deel maakt de gemeente beleid voor een goed leef-, werk- en recreatieklimaat. In 2020 worden er 207 huizen en appartementen gebouwd, waaronder 58 (sociale) huurwoningen. Bunnik werkt verder aan de grotere gebiedsontwikkeling buiten de dorpen om zo tegemoet te komen aan de woonvraag van inwoners en van de regio. Met bewoners gaat de gemeente de Oranjebuurt en Dorpsstraat  (Bunnik) en de Herenstraat (Werkhoven) klimaatbestendig herinrichten.

Rond het station komen extra fietsenstallingen en worden er nieuwe fietspaden en snelfietsroutes aangelegd die de bereikbaarheid verbeteren. Het Centrum voor Elkaar versterkt de samenwerking met huisartsen door Welzijn op Recept en een extra ondersteuner Jeugd GGZ in de huisartsenpraktijk. Op het gebied van duurzaamheid (energiebesparing en -opwekking) werkt de gemeente lokaal samen met de Energie Coöperatie Bunnik. Samen met buurgemeenten werkt Bunnik aan de Regionale Energie Transitie. 

Besluit gemeenteraad
Donderdagavond 10 oktober 2019 worden de financiële jaarstukken besproken in het Open Huis. Op donderdag 7 november 2019 bespreekt de raad de Programmabegroting 2020-2023, de nota van actualisatie en het voorstel voor de dekking van de tekorten uit de algemene reserve. De begroting en nota van actualisatie staan op www.bunnik.nl/financiele-stukken.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten