Bunnik start planproces voor woningbouw Odijk-West en stationsomgeving

Datum: 22 oktober 2019

De gemeente Bunnik start met het planproces voor woningbouw in Odijk-West en de omgeving van station Bunnik. Op deze 2 locaties worden minstens 1400 woningen gebouwd. In de weilanden ten westen van Odijk wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld. De stationsomgeving wordt stapsgewijs getransformeerd naar een gemengd woon- en werkgebied. Het college maakt voor de opstartfase van het planproces 70.000 euro vrij uit het budget voor 2020 en vraagt aan de raad ‘groen licht’ voor het opstellen van de grondexploitatie. 

Het planproces gaat in eerste instantie over de bouw van 1400 woningen tot 2030. Dat is gelijk aan de autonome woningvraag van de gemeente zelf. Het tempo en de omvang van de huidige bouwplannen binnen en buiten de dorpen lopen niet in de pas met de vraag naar woningen. Binnen de dorpen is er tot 2030 nog ruimte voor 500 woningen. De voorgenomen woningbouw in Odijk-West en de stationsomgeving kan dan de rest van de woningvraag invullen. 

Niet alleen de woningvraag stijgt, ook de woonwensen van de inwoners veranderen. Hier moet de voorgenomen woningbouw ook in gaan voorzien. Met de groei van het aantal inwoners blijft het voorzieningenniveau in Bunnik, Odijk en Werkhoven op peil. Ook blijft dankzij de komst van nieuwe inwoners de leefgemeenschap in de toekomst voldoende sociaal krachtig. De bouw van de 1400 woningen is onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling waarbij geïnvesteerd wordt in infrastructuur, bereikbaarheid, knooppuntontwikkeling voor OV en fiets, landschapsontwikkeling, recreatie en duurzaamheid. Op deze manier vult de gemeente de opgaven in van de Uitvoeringsstrategie (2017) en het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’.

Bunnik bouwt ook voor de regio, waar de woningvraag inmiddels is opgelopen tot 104.000 woningen in 2040. Hoe groot de bijdrage van de gemeente Bunnik aan het woningtekort precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Ruimte is schaars in de regio Utrecht. Samen met de provincie en de regiogemeenten hebben we uitdagende opgaven op het gebied van duurzaamheid, natuur, recreatie, mobiliteit en woningbouw. Door samen te werken kunnen er in plaats van allemaal lokale oplossingen, gewerkt worden aan regionale oplossingen. Bunnik biedt kansen op het gebied bijvoorbeeld woningbouw en recreatie.

Het planproces is het pakket van plannen en kaders dat nodig is voordat de bouw kan starten. Onderdelen zijn o.a. grondexploitatie, stedenbouwkundig masterplan Odijk West, gebiedsvisie stationsomgeving. De gemeente verwacht dat het hele planproces duurt tot 2024. Ieder deelproduct uit het planproces wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Behalve de gemeente zijn er veel meer partijen betrokken bij de gebiedsontwikkeling: grondeigenaren, omwonenden, bedrijven, projectontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers die de woningen willen bouwen. En de inwoners en ondernemers uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. Voor en met hen worden verschillende communicatie-en participatietrajecten ontwikkeld.

Op donderdag 31 oktober bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel in het Open Huis. Donderdag 21  november neemt de raad een besluit over de start van het planproces en het opstarten van de grondexploitatie. In de loop van 2020 zullen de eerste onderdelen van het planproces (nota van uitgangspunten, grondexploitatie) aan de gemeenteraad worden voorgelegd.