'Bunnik bouwen voor elkaar'

Datum: 4 oktober 2018

College Bunnik presenteert programma 2018-2022

Bunnik is sterk verbonden met haar omgeving. De economische groei van de regio zorgt voor een sterk toenemende mobiliteit en een grote vraag naar (betaalbare) woningen. Dat merken we in Bunnik. De gemeente werkt graag mee aan oplossingen voor deze uitdagingen onder het motto ‘Regionaal denken en lokaal doen’. Tegelijkertijd moet het dorpse karakter, het groene buitengebied, de onderlinge verbondenheid en het voorzieningenniveau behouden blijven voor de huidige en toekomstige inwoners van onze gemeente. Met het programma ‘Bunnik bouwen voor elkaar 2018-2022’ legt het college van burgemeester en wethouders de basis voor deze ambities met behoud van de Bunnikse kwaliteit.

Bouwen voor elkaar

Voor het behouden van het aantal inwoners van onze gemeente moet er binnen de dorpen gebouwd worden. Daarnaast is de gemeente bereid om in het kader van de regionale woningvraag een stevige bouwopgave op zich te nemen. Dit gaat over de bouw van 1000 tot 5000 woningen. De exacte invulling van de bouwopgave gaan we samen met inwoners, regio en marktpartijen verder uitwerken. De uitbreiding in en buiten de drie kernen gebruiken we om de leefbaarheid van de gemeente te versterken. Nieuwe woningbouw en nieuwe inwoners maken de dorpen aantrekkelijker. Het maakt doorstroom mogelijk naar woningen die (beter) aansluiten bij de levensfases van onze inwoners. Ook garandeert de komst van nieuwe inwoners dat het voorzieningenniveau en winkelaanbod in de kernen op peil blijft. Zo blijven onze centra levendige ontmoetingsplaatsen. De verdere ontwikkeling van het stationsgebied tot een knooppunt voor openbaar vervoer met extra fietsroutes en fietsvoorzieningen, vermindert de druk op het wegennet in en rond de dorpen. Nieuwe wegen en routes vergroten ook de bereikbaarheid tussen de kernen onderling. Door meer bezoekers van het aantrekkelijke Kromme Rijngebied naar onze drie kernen te trekken, profiteren meer mensen en plekken in onze gemeente van het toenemende toerisme in de regio.

Sterke en gezonde gemeente

We bouwen niet alleen huizen en wegen. Bouwen doen we ook aan de onderlinge verbondenheid, een sterke gemeenschap voor  iedereen. We zetten in op gezondheid, beweging voor jong en oud, het versterken van de sociale kracht en bieden zorg waar nodig is. We bouwen verder aan een duurzaam Bunnik, met impulsen voor een circulaire economie, duurzame energieopwekking en - besparing. We werken aan een veilig leefklimaat. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, buurgemeenten, regiopartners en andere overheden. Alleen zo blijft Bunnik de groene gemeente waar we prettig wonen met elkaar, centraal gelegen in de snelst groeiende regio van Nederland.

Bouwen aan coalities

Voor alle ambities uit het collegeprogramma  is de bescheiden financiële situatie van Bunnik niet toereikend. De  gemeente kan dit alleen in samenwerking met andere overheidspartijen – zoals de rijksoverheid, provincie en buurgemeenten – realiseren. Het bouwen aan deze coalities zorgt voor de benodigde expertise, onderhandelingskracht en investeringsruimte waar we van afhankelijk zijn. Als blijkt dat we onze ambities kunnen uitvoeren, gaan we deze samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen verder invullen. Daartoe moet de communicatie- en participatiekracht van onze gemeente worden vergroot. Dat is nodig omdat we onze ambities alleen samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de ambities kunnen realiseren.

Begroting 2019-2022

De gemeente is financieel gezond. Dat geldt voor nu en voor de komende vier jaar. De programmabegroting 2019-2022 is sluitend, dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten. De jaren 2019 en 2020 laten een negatief saldo op de begroting zien. Dit volgt uit de nota van actualisatie en de financiële vertaling van het collegeprogramma 2018-2020. Het tekort wordt opgevangen door de algemene reserves van de gemeente. Vanaf 2021 is er weer sprake van een positief saldo.

Bijlage: collegeprogramma 'Bunnik bouwen voor elkaar 2018-2022'

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten