Aanvraag bestemmingswijziging perceel Auto Bildt

Datum: 25 februari 2019

Van 'Bedrijf' naar 'Wonen'

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een bestemmingswijziging van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ ter plaatse van Auto Bildt aan de Provincialeweg 114 te Bunnik. Hierbij wordt tevens verzocht om de bouw van een extra vrijstaande woning. De aanvraag past niet in het geldende bestemmingsplan.

Gebrekkige ruimtelijke kwaliteit door aanwezigheid autohandel

Het bestaande niet-agrarische bedrijfsperceel biedt een storende aanblik. Het gaat hier om een autohandel met bijbehorende stalling in de open lucht van de te verhandelen wagens, die vanuit openbaar gebied duidelijk zichtbaar zijn. Dit perceel ligt op een strategische beeldbepalende plaats, namelijk aan een groene noord-zuid gerichte zone en tevens aan de toegangsweg naar Rhijnauwen. Ook ligt deze locatie in de directe invloedsfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Kansen voor ruimtelijke kwaliteit door verdwijnen bedrijf en realiseren landschappelijke inrichting  

Met dit initiatief tot bestemmingswijziging ontstaat de mogelijkheid om de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de uitstraling daarvan naar de directe omgeving sterk te verbeteren. De niet-agrarische bedrijfsbestemming met de autohandel en bijbehorende bedrijfsbebouwing verdwijnen geheel. Daarvoor in de plaats komt één extra woning langs de Rhijnauwselaan (in totaal twee woningen op het perceel) en wordt het geheel landschappelijk ingericht.  Mogelijke elementen van het op te stellen landschappelijke inrichtingsplan vormen:

  • het sluiten van de in- en uitritconstructie aan de Provincialeweg;
  • de realisering van een bomenstructuur en  houtsingel langs deze weg ter hoogte van het perceel;
  • het herstel van de watergang hier.

Bestuurlijke besluitvorming over ruimtelijk initiatief

Op 12 februari jl. heeft het college van B&W besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen een zogeheten kader vast te stellen voor de herontwikkeling van het perceel van Auto Bildt. Dit kader omvat het beschreven initiatief met bijbehorende voorwaarden. In het Open Huis van 7 maart aanstaande vindt een voorbespreking plaats van dit alles, waarna de gemeenteraad het genoemde kader al dan niet vaststelt tijdens zijn vergadering op 28 maart aanstaande. Bij een positief besluit moet daarna een (postzegel)bestemmingsplan worden opgesteld en een bestemmingsplanprocedure  doorlopen. Tijdens dit proces krijgt een ieder de gelegenheid hierover zijn mening kenbaar te maken.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten