Vragen en antwoorden over de bouw op het Scholeneiland

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er veel vragen leven over de bouw. Hierna wordt een groot aantal vragen beantwoord. De vragen zijn ingedeeld op de volgende onderwerpen:

  • algemene vragen
  • vragen over het gezondheidscentrum
  • vragen over het woonzorgcentrum
  • gevolgen van de bouw voor omwonenden
  • veiligheid en spelende kinderen

Staat uw vraag er niet bij?

Stuurt u dan een mailtje naar post@bunnik.nl o.v.v. Scholeneiland Bunnik. U kunt ook bellen met de gemeente, tel: 030 - 659 48 48.

Algemene vragen en antwoorden over de bouw

Wat wordt er nog gebouwd?

Op het Scholeneiland Bunnik worden een Gezondheidscentrum en een Woonzorgcentrum gebouwd. Het woonzorgcentrum komt op de hoek van de Boslaan en Laan van Broekhuijzen en het gezondheidscentrum aan de zijde van de Pastoor Heggenlaan en Laan van Broekhuijzen.

Hoe komt het er in de toekomst uit te zien?

Als u op deze link klikt ziet u een afbeelding van het ontwerp van het Woonzorgcentrum.

Kunnen de omwonenden meedenken over de inrichting van de buitenruimte?

De gemeente heeft vorig jaar met scholen, kinderdagopvangorganisaties, bewoners, de initiatiefnemers voor het gezondheidscentrum en het woonzorgcentrum een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Op hoofdlijnen is het ontwerp duidelijk. De partners werken het ontwerp verder uit als de nieuwbouw er (bijna) staat. Klik hier als u het ontwerp voor de buitenruimte wilt inzien.

Zijn alle vergunningen al verleend?

Voor zowel het gezondheidscentrum als het woonzorgcentrum zijn omgevingsvergunningen door de gemeente verleend.

Wie is eigenaar van de grond?

De grond voor het gezondheidscentrum is eigendom van de initiatiefnemers voor het gezondheidscentrum. De grond voor het woonzorgcentrum is eigendom van LEKSTEDEwonen. De gemeente blijft eigenaar van de openbare ruimte rondom het gezondheidscentrum, waaronder de speelplekken en de parkeerplaatsen.

Vragen en antwoorden over het gezondheidscentrum

Waarom komt er een gezondheidscentrum?

Het initiatief voor het gezondheidscentrum is genomen door een aantal zorgverleners uit Bunnik. De nauwere samenwerking tussen allerlei zorgverleners in de 1e lijn zoals huisartsen, wijkverpleging, fysiotherapie, apothekers, psychologen, logopedie, verloskundigen, tandartsen, tandtechniek en  mondhygiënisten, maakt het wenselijk om ook fysiek bij elkaar onder een dak gevestigd te zijn. Het Centrum voor Elkaar zal een aantal dagdelen per week gebruik maken van het gezondheidscentrum. Voor de inwoners heeft het voordelen om op één vertrouwde plaats zorg te kunnen krijgen. Door korte lijnen kan snel en eenvoudig de zorg die de patiënt nodig heeft met elkaar afgestemd worden

Welke zorgverleners zijn er in dit gezondheidscentrum te vinden?

De zorgverleners die in ieder geval gaan nemen aan dit nieuwe gezondheidscentrum zijn de Huisartsenpraktijk van Steenis en Franssens en Hassink, Kromme Rijn Apotheek,  Boca Sana Tandartsen, Dental Keramiek, Fysiotherapiepraktijk Arnoud Le Grand en diverse andere zorgverleners.

Hoe zit het met parkeren?

Er komt een gezamenlijke parkeerplaats voor het gezondheidscentrum en het woonzorgcentrum, zo worden de parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt, Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bestaande parkeerruimte in de Laan van Broekhuijzen.

Vragen en antwoorden over het woonzorgcentrum

Waarom komt er een Woonzorgcentrum?

De gemeente Bunnik vergrijst. Daardoor stijgt ook het aantal mensen dat zorg nodig heeft. De grootste groep zijn mensen die gaan dementeren. Maar er zijn ook mensen die een fysieke beperking hebben en daardoor zorg nodig hebben. In het Woonzorgcentrum komen zowel wooneenheden, voor als men niet meer zelfstandig kan wonen, als zorgwoningen waar men nog wel zelfstandig woont maar regelmatig zorg nodig heeft. Deze zorgwoningen zijn geschikt voor alleenstaanden die zorg nodig hebben, maar ook voor stellen waarvan één van de partners zorg nodig heeft. QuaRijn gaat de zorg verlenen voor zowel de dementerende ouderen als bij de zorgwoningen.

Hoeveel woningen komen er?

Er komen 16 zorgwoningen en 14 wooneenheden. Wooneenheden zijn geen zelfstandige woningen maar bestaan uit een woon-slaapkamer met een eigen badruimte. Ook zijn er gemeenschappelijke woonruimtes.

Wie kunnen daar gaan wonen?

QuaRijn huurt deze wooneenheden van LEKSTEDEwonen en zal de toewijzing van de zorgwoningen gaan doen. QuaRijn plaatst mensen die ingeschreven zijn bij QuaRijn en zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een zorgindicatie. Voor de zorgwoningen en de wooneenheden bestaan er wachtlijsten, voornamelijk met mensen uit de gemeente Bunnik.

Hoe zit het met parkeren?

Er komt een gezamenlijke parkeerplaats voor het gezondheidscentrum en het woonzorgcentrum, zo worden de parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt, Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van bestaande parkeerruimte in de Laan van Broekhuijzen.

Vragen en antwoorden over de consequenties van de bouw voor de omwonenden

Wat merken de omwonenden van de werkzaamheden?

Er wordt een bouwterrein afgezet, waar binnen de bouw plaats vindt. Klik op deze link voor een afbeelding van de inrichting van de bouwplaats van het woonzorgcentrum.

Er zal bouwverkeer van en naar het bouwterrein rijden. Klik hier voor een weergave van de bouwroute. De bouw kan overlast met zich mee brengen.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

LEKSTEDEwonen en QuaRijn willen in januari 2019 beginnen met de bouw. Gestart wordt met het plaatsen van bouwhekken, grondwerkzaamheden.

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De planning is dat de bouw van het Woonzorgcentrum 1 jaar in beslag neemt.

Wat gebeurt er als ik schade aan mijn woning krijg als gevolg van de werkzaamheden?

Van te voren is er een bouwkundige vooropname gedaan. Als er schade als gevolg van de bouw ontstaat, moet de aannemer deze schade vergoeden. Schade die tijdens de bouw ontstaat moeten bewoners melden bij de aannemer, om deze schade vergoed te krijgen.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Beide initiatiefnemers hebben een bouwveiligheidsplan gemaakt dat door de gemeente is goedgekeurd. Onder andere de aanrijroutes voor bouwverkeer staan in dat plan en de indeling en afbakening van het bouwterrein. De aannemers zullen proberen overlast gevende werkzaamheden zoals het aanrijden met groot materieel, en sommige werkzaamheden die veel geluid produceren, af te stemmen op het gebruik van de naastgelegen MFA. Overlast kan niet geheel voorkomen worden. De gemeente houdt toezicht op de bouw.

Hoe zijn de veiligheid en de bereikbaarheid geregeld tijdens de bouw?

In principe blijft de Laan van Broekhuizen gewoon open, en blijven de woningen bereikbaar.

Bewoners worden per brief geïnformeerd over de contactpersoon van de aannemer en over de contactpersoon van de gemeente tijdens de bouw.

Wat merken de gebruikers van de MFA van de werkzaamheden?

Het bouwterrein is afgezet met bouwhekken welke de bouwplaats afschermt. Er kan geluid- en stofoverlast ontstaan.

Vragen en antwoorden over de veiligheid rondom de bouw

Hoe is de veiligheid voor de kinderen gewaarborgd?

Het bouwterrein is volledig afgezet door bouwhekken. Er is een entree van het bouwterrein aan de Laan van Broekhuizen. Het voetpad langs het bouwterrein in de Laan van Broekhuizen wordt afgezet als er veel bouwverkeer is. Schoolgaande kinderen kunnen aan deze zijde niet langs het bouwterrein lopen, dit om kruising met het bouwverkeer te voorkomen. De kinderen kunnen gebruik maken van de doorgang tussen de speelplaatsen voor de Camminghaschool en de Anne Frankschool, of omlopen rond de MFA de Kersentuin.

Hoe zit het met de speelruimtes gedurende de bouwwerkzaamheden?

Het grasveld en het doolhof bij de Anne Frankschool verdwijnen definitief omdat hier gebouwd gaat worden. Het bouwterrein is verder zo klein mogelijk gehouden om zoveel mogelijk speelruimte tijdens de bouw te behouden.

De verharde speelterreinen bij de Camminghaschool en de Anne Frankschool blijven open, zowel tijdens de bouw als ook in de definitieve situatie. Het grootste deel van het speelbos aan de zijde van de Camminghaschool blijft eveneens tijdens de bouw en ook in de definitieve situatie open.

Aan de zijde van de Anne Frankschool blijft eveneens een groene speelplek behouden.

Hoe zit het met de inrichting van de speelruimtes na de bouw?

Rondom het woonzorgcentrum blijft een tuin rondom het gebouw in eigendom van het woonzorgcentrum. Het bouwterrein volgt hier de grond die verkocht is aan LEKSTEDEwonen.

Het gezondheidscentrum heeft geen tuin. Als de bouw van het gezondheidscentrum is afgerond wordt het terrein weer ingericht als speelterrein. In het plan voor de buitenruimte is een voorstel gedaan voor de inrichting van een nieuwe speelplek in het groen op de hoek van de Laan van Broekhuizen en de Pastoor Heggelaan.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten