Wijzigingsplan 'Snippergroen - Bunnik'

Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat zij op 19 februari 2019 het wijzigingsplan ‘Snippergroen – Dorp Bunnik’ ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van donderdag 14 maart 2019 gedurende zes weken (tot en met het einde van de beroepstermijn).

Wat houdt dit wijzigingsplan in?

Het wijzigingsplan voorziet in het planologisch wijzigen van de bestemming van diverse percelen snippergroen in de kern Bunnik. Het plan omvat het wijzigen van de bestemming ‘groen’ in de bestemming ‘wonen’ of de bestemming ‘tuin’. In het wijzigingsplan is per situatie het voorstel toegelicht.

De wijzigingsbevoegdheid, waarop het plan is gebaseerd, is opgenomen in het bestemmingsplan ‘partiele herziening Dorp Bunnik 2012, snippergroen’. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ‘beleidsregels snippergroen’.

Hoe kunt u het wijzigingsplan inzien?

U kunt het plan binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:

Beroep instellen

Met ingang van 15 maart 2019 kan gedurende zes weken (tot en met 25 april 2019) beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht over het ontwerp wijzigingsplan;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren te hebben gebracht.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten