Vaststelling bestemmingsplan Oude Haven Odijk

Burgemeester en wethouders van Bunnik maken bekend dat de gemeenteraad van Bunnik op 7 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Oude Haven Odijk’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 4 april 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Oude Haven 1 te Odijk en beoogt de transformatie van het voormalig kantoorpand van de CNV Bouw- en Houtbond naar woningbouw. De raad heeft op 26 oktober 2017 kaders vastgesteld voor deze ontwikkeling.

De beoogde invulling van het plangebied gaat uit van een dorpse setting inspelend op de omgevingskenmerken en de ligging aan het water van de Oude Haven. De hoofdopzet van het plan betreft drie 'bouwstroken' die in noord-zuid richting lopen. Daarmee wordt aangesloten op de bestaande bebouwing aan de Singel. Het woonprogramma omvat ca. 21 woningen. Conform de kaders wordt tenminste 30% in de sociale huursector gerealiseerd en later door een woningcorporatie geëxploiteerd.

Voornaamste doorgevoerde wijzigingen in vastgestelde bestemmingsplan

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan betreffen de volgende aspecten:

In de planregels:

 1. het opnemen van een definitie voor ‘extensief recreatief medegebruik’ in artikel 1, waarbij deze definitie wordt gekenmerkt door het ontbreken van bouwwerken;
 2. het aanvullen van de regels van de bestemming ‘Water’ in artikel 6 met een bepaling op basis waarvan bouwwerken, waaronder steigers en vlonders, uitsluitend mogen worden gerealiseerd voor zover deze ten dienste staan van waterstaatkundige doeleinden

In de toelichting:

 1. het nader ingaan in hoofdstuk 2 op het belang van het behoud van de aanwezigheid van onbebouwde tuinen (een onbebouwde groenstrook) langs de Oude Haven met het oog op de ruimtelijke kwaliteit;
 2. het vervangen in hoofdstuk 3 van de bespreking van de Woonvisie 2010+ door de bespreking van de ‘Visie op Wonen Bunnik 2017-2021’;
 3. het vervangen in hoofdstuk 3 van de bespreking van de ‘Toekomstvisie Bunnik’ door de bespreking van ‘Bunnik bouwen voor elkaar; Collegeprogramma 2018-2022’;
 4. het uitbreiden in hoofdstuk 5 ‘Juridisch plan’ van de juridische toelichting op de bestemming ‘Groen’ in verband met de bestemmingswijziging (naar ‘Groen’) van de gronden rondom het geplande bouwblok met gestapelde woningen;
 5. het vervangen in hoofdstuk 7 van de paragraaf ‘Inspraak’ door de paragraaf ‘Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan’. De ‘Nota van zienswijzen’ wordt opgenomen als bijlage 7 van de toelichting’; 

Op de verbeelding:

 1. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ ten zuiden van het geplande bouwblok met gestapelde woningen in de bestemming ‘Groen’. Hetzelfde geldt voor de bestemming ‘Tuin’ ten oosten van het geplande bouwblok met gestapelde woningen. Ook voor deze gronden wordt de bestemming ‘Groen’;
 2. het verwijderen van de aanduiding ‘gevellijn’ voor zover het de gestapelde woningen betreft. Dit betekent dat de oriëntatie van het bouwblok met gestapelde woningen niet meer wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

U kunt het plan binnen de genoemde termijn als volgt raadplegen:

Beroep instellen

Met ingang van vrijdag 5 april 2019 kan gedurende zes weken (tot en met donderdag 16 mei 2019) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
 
Beroep kan worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te hebben gebracht;
 • een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.raadvanstate.nl

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten