Ondersteuningsmaatregelen horeca ondernemers

Richtlijnen

Opgesteld: Odijk, 14 juni 2021 

Doel

Deze richtlijnen faciliteren de horeca ondernemers in de laatste fase van de covid-19 pandemie met inachtneming van uniforme spelregels. De laatste fase beslaat naar verwachting de periode 14 juni 2021 tot 1 november 2021. Indien nodig zal het college daarna tot verlenging overgaan.

Richtingen

Terrassen

Tijdelijke uitbreiding van bestaande terrassen en nieuwe terrassen voor de horeca kunnen na de heropening van de horeca worden gefaciliteerd middels een gedoogbeschikking mits niet in strijd met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Het gebruik van terrasheaters en parasols kan, afhankelijk van de locatie en onder voorwaarden, in afwijking van geldende regels worden toegestaan middels een gedoogbeschikking.

Tijdelijke standplaatsen, foodtrucks e.d.

Het innemen van tijdelijke standplaatsen, foodtrucks en dergelijke kan, afhankelijk van de locatie en onder voorwaarden, in afwijking van geldende regels worden toegestaan. Het toestaan gebeurt met een gedoogbeschikking.

Spelregels

 1. De horeca ondernemer moet beschikken over de vereiste vergunningen voor het exploiteren van een horecaonderneming of vrijstelling daarvan hebben verkregen.
 2. De doorgang voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en het snel verkeer (auto’s en motors) mag niet onnodig worden belemmerd.
 3. De afstand van 1,5 meter tussen passanten en het terras moet gewaarborgd blijven of worden opgelost met deugdelijke schermen.
 4. De inrichting van de openbare ruimte wordt niet aangepast. Een uitzondering daarop is de belijning en de bebording. Aanwezige bestrating, beplanting en overig straatmeubilair dienen gerespecteerd te worden.
 5. De tijdelijke terrassen mogen in het openbaar gebied alleen gesitueerd worden op locaties waar dit planologisch is toegestaan.
 6. De tijdelijke terrassen mogen niet ten koste gaan van de totale parkeercapaciteit in de dorpscentra. Indien in een dorpscentrum in z’n totaliteit maximaal twee parkeervakken worden gebruikt voor een tijdelijk terras, wordt dit beschouwd als geen belemmering van de totale parkeercapaciteit. Wel moeten de verkeerskundige en de wijkregisseur een advies uitbrengen over de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare ruimte.
 7. Voordat het tijdelijke terras in gebruik wordt genomen, dienen de verkeerskundige en de wijkregisseur hiermee akkoord te zijn. De verkeerskundige beoordeelt de verkeersveiligheid en de wijkregisseur beoordeelt het gebruik van de openbare ruimte. Beiden overeenkomstig de daarvoor geldende normen.
 8. Invloed op de omgeving voor wat betreft geluid moet acceptabel blijven op grond van geldende normen of wordt opgelost met aanpassing van de openingstijden voor het tijdelijke terras.
 9. Deze richtlijnen en spelregels komen op 1 november 2021 te vervallen, tenzij het college heeft besloten tot verlenging van deze geldingsduur.
 10. Tegen een gedoogbeschikking staat geen bezwaar- en/of beroepsmogelijkheid open.
 11. De uitvoering overeenkomstig deze richtlijnen en spelregels is gemandateerd aan het afdelingshoofd dienstverlening.
 12. Het college kan in uitzonderlijke gevallen van deze richtlijnen en spelregels afwijken indien de toepassing daarvan onevenredig is in relatie tot de daarmee beoogde doelen. De verkeersveiligheid, de parkeercapaciteit en het gebruik van de openbare ruimte mogen niet onevenredig worden geschaad. De beoordeling daarvan wordt gebaseerd op een advies van de verkeerskundige en de wijkregisseur.