Benoeming mevrouw A.D. Kruikemeijer als plv. griffier