Ingekomen brieven aan de gemeenteraad

Op de lijst Ingekomen Stukken staan stukken gericht aan de gemeenteraad. Deze worden verzameld door de griffie in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering en tijdens deze raadsvergadering vastgesteld. Ook wordt aangegeven op welke manier de raad de brief af kan handelen. 

In de agendacommissie wordt beslist of de behandelvoorstellen akkoord zijn. De agendacommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de fracties, de voorzitter van de raad en de griffier. In de raadsvergadering stelt de raad op voorstel van de voorzitter de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.  

Als u een brief stuurt aan de raad, is dit een officiële ingezonden brief en daarmee openbaar. Als u dat niet wenselijk vindt, neem dan voor advies contact op met de griffie: griffie@bunnik.nl

       
Datum Afzender  Korte inhoud

Voorgestelde behandel-
procedure

       
       
18-04-2019 Commissariaat voor de Media Meerdere documenten tbhv oprichting stichting en aanvragen In handen stellen van College
17-04-2019 VNG Lokale Inclusie Voor kennisgeving aannemen
17-04-2019 ODRU begroting ODRU 2020 en eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2019 In handen stellen van College
16-04-2019 MKB Nederland MKB-vriendelijkste gemeente Nederland Voor kennisgeving aannemen
16-04-2019 RID Stukken ten behoeve van de zienswijze In handen stellen van College
15-04-2019 ODRU Jaarstukken 2018 In handen stellen van College
15-04-2019 GGD Utrecht Ontwerpbegroting 2020 In handen stellen van College
10-04-2019 B. Boomsma Houtrookoverlast Voor kennisgeving aannemen
09-04-2019 H. Dekker Paasvuren Voor kennisgeving aannemen
09-04-2019 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Raadsinformatiebrief U10 analyserapporten als bouwstenen REP Voor kennisgeving aannemen
03-04-2019 RMN Jaarverslag 2018 In handen stellen van College  
03-04-2019 RMN Ontwerpbegroting 2020 In handen stellen van College
03-04-2019 VRU Zienswijze financiele stukken In handen stellen van College
26-03-2019 VNG Voortgang klimaatakkoord Voor kennisgeving aannemen
27-03-2019 Gemeenteraad Halderberge Motie inzake problematiek CBR Voor kennisgeving aannemen
15-03-2019 VNG Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nieuwe vacature Voor kennisgeving aannemen
14-03-2019 VNG Wijzigingswet Open Overheid (Woo) Voor kennisgeving aannemen
12-03-2019 VNG Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Vo. Suwi) 2017 Voor kennisgeving aannemen
11-03-2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijgsrelaties Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders Voor kennisgeving aannemen
7-03-2019 VNG Ledenbrief Geschillenregeling CAO Voor kennisgeving
7-03-2019 VNG Ledenbrief Wnra Voor kennisgeving
6-03-2019 AVU Aanbieding concept-jaarrekening 2018 Voor kennisgeving
25-02-2019 Provincie Utrecht / IBT Huisvesting afschrift toezichtbrief huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2018 Voor kennisgeving
25-02-2019 BillyBird Tankstations en gemeentelijk beleid inzake energiestransitie Voor kennisgeving
25-02-2019 GGD Regio Utrecht Bestuursagenda 2019-2023 Voor kennisgeving
22-02-2019 Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koningkrijkrelaties Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit: Overgangsrecht ICT Voor kennisgeving  
12-02-2019 Gemeenteraad Rhenen Motie Kinderpardon Voor kennisgeving aannemen
11-02-2019 Gedeputeerde Staten Utrecht Reactie op gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan parapluherzieing buitengebied Bunnik Voor kennisgeving aannemen
11-02-2019 D. Juffermans Brandbrief Verkeer buitengebied Houten-Bunnik Voor kennisgeving aannemen
31-01-2019 Gemeenteraad Mastricht Motie Kinderpardon Voor kennisgeving aannemen
30-01-2019 VNG Actualiteiten Hulpmiddelen Wmo Voor kennisgeving aannemen
30-01-2019 Basisschool Magisterium Verzoek aanvraagg tot opname bassischool Magisterium op plan van scholen Afdoening College
30-01-2019 VNG Bestuursakkoord klimaatadaptie en aanvullende bestuurlijke afspraken water Voor kennisgeving aannemen
23-01-2019 VNG Openstelling vacatures bestuur en commissies Voor kennisgeving aannemen
23-01-2019 VNG Voortgang afspraken Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 Voor kennisgeving aannemen
23-01-2019 VNG Bepalen kiesgerechtigden per waterschap Voor kennisgeving aannemen
23-01-2019 VNG Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Voor kennisgeving aannemen
21-01-2019 VNG Modelregeling Rechtspositie college en raad Voor kennisgeving aannemen
20-01-2019 Let's Talk About Tech 5G Space Appeal Voor kennisgeving aannemen
16-01-2019 Hart voor Schijndel Motie kinderpardon Motie Kinderpardon gemeente Meierijstad
16-01-2019 College, Gemeente Bunnik Antwoord schriftelijke vragen CDA art. 37 Kaderdiscussie Voor kennisgeving aannemen
10-01-2019 Omgevingsdienst Utrecht Verzoek toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Utrecht Afdoening College
10-01-2019 Omgevingsdienst Utrecht Kadernota 2020 Afdoening College
8-01-2019 L. Vernie Opzeggen Lidmaatschap WGC Voor kennisgeving
28-12-2018 H. Dekker Houtstook schone lucht akkoord Voor kennisgeving
24-12-2018 Provincie Utrecht Beoordeling begroting 2020 Voor kennisgeving
18-12-2018 CO2-Bank Informatiefolder Voor kennisgeving
13-12-2018 VNG Manifest Utrechtse Gemeenten PS 2019 Afdoening college
4-12-2018 RID Utrecht Najaarsnota 2018 Voor kennisgeving
3-12-2018 Aval Verwijdering Utrecht Aanbestedingsbrief begroting Afdoening college
1-12-2018 Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Jaaarplan 2019 Voor kennisgeving
30-11-2018 Gemeente Bunnik Bestuursovereenkomst ring A27 Voor kennisgeving
30-11-2018 Provincie Utrecht Inpassingsplan N411 Voor kennisgeving
28-11-2018 RBPW Beschermingbewindvoering Voor kennisgeving
5-11-2018 Gemeenteraad Hattem Kinderpardon Voor kennisgeving
29-10-2018 Burgecomité Nederland Volksreferendum Voor kennisgeving
26-10-2018 Sing en Pietengilde Zwarte Piet Voor kennisgeving
18-10-2018 Provincie Utrecht Toezicht Huisvesting Vergunninghouders Voor kennisgeving
15-10-2018 Raad Gemeente Enschede Kinderpardon Voor kennisgeving
24-09-2018 Alerthondentraining verminderen bijtincidenten Voor kennisgeving
16-08-2018 Gemeente Simpelveld Proceskosten n.a.v. WOZ-bezwaren Voor kennisgeving
24-09-2018 RKC Vallei en Veluwerand Jaarverslag 2017 Voor kennisgeving
18-09-2018 Democratisch Energie Initiatief Democratisch manifest m.b.t. tot stand komen energiebeleid Voor kennisgeving
12-09-2018 Albert Heijn Bunnik Verzoek om gesprek openingstijden winkel Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
13-09-2018 RKC Vallei en Veluwerand Start gezamenlijk rekenkameronderzoek RMN Voor kennisgeving
06-09-2018 Gereformeerde bijbelstichting Gratis Statenbijbel uit 1657 Voor kennisgeving
23-08-2018 Inwoners Bunnik Aanbevelingen bewuster insectenbeheer Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
12-07-2018 VRU Jaarrekening 2017 en begroting 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
03-07-2018 GGDrU Begroting GGD regio Utrecht 2019 en zienswijzen In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
30-07-2018 Inwoner Bunnik Veiligheid en leefbaarheid centrum Bunnik Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
27-06-2018 Ouder leerling Anne Frankschool Zorgen omtrent recente ontwikkelingen bij de Anne Frankschool Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
15-08-2018 Nederlandse Vereniging Familie- en erfrecht Scheidingsloket Voor kennisgeving
16-08-2018 mevr. A. van Veenendaal Neerleggen functie fractieassistent Voor kennisgeving
20-08-2018 De Liberalen Deadline e-factureren

De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college

20-08-2018 CDA Verzoek om nadere informatie over uitvoering woningbouwprojecten in Bunnik De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
16-08-2018 Regionaal Historische Centrum Zuid Oost Utrecht Jaarrekening 2017 en Begroting 2019-2022 Voor kennisgeving
21-06-2018 Wereld Kidz Voorgenomen besluit statutenwijziging Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
19-06-2018 Het college Reactie op brief van BHIK m.b.t. de relaties tussen het Bunnikse bedrijfsleven en het gemeentebestuur Voor kennisgeving
18-06-2018 Het college

Antwoordennotitie Vaststelling bestemmingsplan ‘BP Schadewijkerweg 2a en Herenstraat 44’

Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
15-06-2018 Continentie Stichting Toiletvoorzieningen binnen gemeente Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
22-06-2018 Gemeente Rhenen Motie raad Rhenen m.b.t. duurzaamheidsparagraaf AVU Voor kennisgeving
05-06-2018 RMN Ontwerpbegroting 2019

In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af

11-06-2018 Bunnikse Handel en Industrie Kring Relaties tussen het Bunnikse bedrijfsleven en het gemeentebestuur Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
06-06-2018 Het college

Beantwoording van mogelijke vragen tbv raadsleden naar aanleiding van de brief Wieringa Advocaten over het ontwerpbestemmingsplan Rhijnhaeghe

Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
01-06-2018 Wieringa Advocaten Ontwerpbestemmingsplan Rhijnhaeghe

Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college

05-06-2018 Lanen en Standhardt Advocaten Ontwerpbestemmingsplan Schadewijkerweg 2a / Herenstraat 44 Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
06-06-2018 Harry Kager Neerleggen functie fractieassistent Voor kennisgeving
25-05-2018 Inwoner van Bunnik Informatieverstrekking vanuit het college m.b.t. Rhijnhaeghe Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
23-05-2018 ODRU Jaarverslag 2017 Voor kennisgeving
25-05-2018 RID Jaarstukken 2017 Voor kennisgeving
17-05-2018 RKC Vallei en Veluwerand Doorwerking rekenkameronderzoek handhaving en legalisering in Bunnik Voor kennisgeving en ter agendering voor de auditcommissie
25-04-2018 RDWI Ontwerpbegroting 2019 en jaarstukken 2017 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
08-05-2018 Het college Antwoordennotitie documentatie-afspraken m.b.t. woningbouwplannen bij Rhijnhaeghe De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college
08-05-2018 Het college Antwoordennotitie Technische vragen bestemmingsplan Rhijnhaeghe De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college
08-05-2018 Het college Antwoordennotitie De Hoenderik De vragen zijn schriftelijk beantwoord door het college
25-04-2018 CDA Schriftelijke vraag over documentatie-afspraken m.b.t. woningbouwplannen bij Rhijnhaeghe De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
14-05-2018 ODRU Tussenevaluatie ODRU en strategische koers Voor kennisgeving
20-04-2018 GGRrU Gecorrigeerde begroting 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
13-04-2018 RMN Jaarrekening 2017 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
20-04-2018 AVU Jaarrekening AVU 2017 Voor kennisgeving
19-04-2018 ODRU Begrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
19-04-2018 BghU Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
10-04-2018 Het college Antwoordennotitie Alleen Pinnen De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
13-04-2018 RID Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
04-04-2018 VRU Voorlopige jaarstukken en ontwerpprogrammabegroting en notitie zienswijzen kadernota 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
18-04-2018 De Liberalen Schriftelijk vraag Plan Hoenderik De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
05-03-2018 Het college Antwoordennotitie Buurtschappen van Odijk De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
19-04-2018 AVU Conceptjaarrekening Voor kennisgeving
10-04-2018 Het college Antwoordennotitie algemene verordening gegevensbescherming
22-03-2018 Buro Janssen en Janssen Referendum en invoering van de WIV 2017 Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
16-04-2018 ODRU Jaarstukken 2017 en accountantsverklaring Voor kennisgeving
23-03-2018 P21 Schriftelijke vragen van P21 over de algemene verordening gegevensbescherming De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
28-03-2018 Inwoonster gemeente Bunnik (11 jaar) Weinig voor kinderen in de verkiezingsprogramma's Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
22-03-2018 Inwoner gemeente Bunnik Politieke kleur nieuwe burgemeester Voor kennisgeving
12-03-2018 De Liberalen Alleen pinnen De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college
10-03-2018 Ambassadeurs van het bewonersinitiatief Langbroekerdijk Fietsstraat! Uiting van zorgen over het gebruik van grasbeton als bermverharding in het buitengebied Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
05-03-2018 Het college Antwoordennotitie vaststelling bestemmingsplan Buurtschappen van Odijk Voor kennisgeving
23-02-2018 Provincie Utrecht Circulaire begrotingswijzingen en toetsingsaspecten 2019 Voor kennisgeving
06-02-2018 RID Kadernota 2019 en eerste begrotingswijziging 2018 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
06-02-2018 P21 Schriftelijke vragen parkeersituatie Van Zijldreef De vraag wordt schriftelijk beantwoord door het college
29-01-2018 Bestuur van de stichting Magisterium Verzoek tot opname basisschool Magisterium op plan van scholen Voor kennisgeving
18-01-2018 RMN Kadernota 2019 In het kader van de mandaat- en delegatieregeling handelt B&W dit af
22-01-2018 Inwoner Bunnik Terrein voormalig gebouw Groeneweg 150 In handen van het college ter voorbereiding op besluitvorming raad
24-01-2018 Bosselaar en Strengers Advocaten Snippergroen Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college
25-01-2018 Inwoner Bunnik Parkeerdruk Bunnik neemt toe Voor kennisgeving en ter afdoening aan het college

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten