Foto raadzaal gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik

De Liberalen (bestaande uit VVD, D66 en onafhankelijke liberalen)dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen.

CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie. 

P21 (bestaande uit PvdA, GroenLinks, Onafhankelijken):  dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. K.A.G.M. van Gulik, dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, dhr. A.W. Viskil, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom (burgemeester)
Griffier: dhr. A. Anthonissen

De eerstvolgende vergadering Open Huis en Gemeenteraad is op:
23 januari 2020
Dit is de eerste reguliere vergadering Open Huis en Gemeenteraad van het kalenderjaar 2020.  

Opnieuw extra vergadering Open Huis over zonnevelden Werkhoven

De agendacommissie van de gemeente Bunnik heeft t.a.v. bespreking en behandeling van de voorstellen zonnevelden Werkhoven de volgende planning vastgesteld:

- donderdag 27 februari 2020 om 19.30 uur extra vergadering  Open Huis in het gemeentehuis van Bunnik;

- donderdag 5 maart 2020 behandeling van deze voorstellen in de die avond regulier geplande raadsvergadering.

Raadsvergadering 23 januari 2020

Raadszaal

21.15 uur

Hamerpunten:

 • Doorontwikkeling Centrum voor Elkaar
 • Benoeming leden agendacommissie en auditcommissie
 • Besluit eervol ontslag griffier

Debatpunten:

 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2020
 • Procedure wensen en bedenkingen Bunnik

Lees alle stukken.

Open Huis 23 januari 2020

Raadzaal 

19.30 - 20.00 - Kaderstelling 3 woningbouwkavels ten zuidwesten van de entreeweg naar de Buurtschappen van Odijk

20.00 - 20.30 - Realisatie van zonnepanelen op het gemeentelijk vastgoed

20.30 - 21.00 - Verordening fractieondersteuning Bunnik 2020

Kamer 4-5

19.30 - 20.15 - Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2020

20.15 - 20.30 - Zienswijze lidmaatschap WSGO 4.0.

20.30 - 20.45 - Technisch Overleg

Lees alle stukken.

Voorgaande raadsvergaderingen

De Raad besloot

Donderdag 12 december 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen en heeft de volgende besluiten genomen:

 • vaststelling notulen raadsvergaderingen 7 november 2019 en 21 november 2019;
 • 2e Bestuursrappportage 2019:

  1. De 2e Bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten voor een totaal bedrag van € 40.337 voor  marktkasten, zonnepanelen en openbaar vervoer;

 • Belastingverordeningen 2020:

  1. Vast te stellen:
   a. De verordening hondenbelasting gemeente Bunnik 2020;
   b. De verordening toeristenbelasting gemeente Bunnik 2020;
   c. De verordening afvalstoffenheffing gemeente Bunnik 2020;
   d. De verordening rioolheffing gemeente Bunnik 2020;
   e. De legesverordening gemeente Bunnik 2020 inclusief Tarieventabel 2020;
   f. De verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Bunnik 2020.
  2. In te trekken:
   a. De verordening hondenbelasting gemeente Bunnik 2019;
   b. De verordening toeristenbelasting gemeente Bunnik 2019;
   c. De verordening afvalstoffenheffing gemeente Bunnik 2019;
   d. De verordening rioolheffing gemeente Bunnik 2019;
   e. De legesverordening gemeente Bunnik 2019 inclusief Tarieventabel 2019 en de verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Bunnik 2019 van 22 januari 2019;
   f. De verordening onroerende zaakbelastingen gemeente Bunnik 2019;
   g. De verordening reinigingsrechten gemeente Bunnik 2019;

 • het benoemen van een voorzitter en twee leden van de  werkgeverscommissie griffie Bunnik;
 • het verlengen van de overeenkomst met griffier a.i. tot 1 maart 2020;
 • een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de omgevingsvergunning Vlowijker Zonneweide te Werkhoven;
 • een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de omgevingsvergunning Zonnepark Werkhoven;
 • Wegenbeheerplan

  1. Een kortlopend wegenbeheerplan voor de jaren 2019 - 2020 vast te stellen
  2. Het benodigde onderhoudsbudget voor het klein dagelijks onderhoud voor 2020 te verhogen met € 20.528. Dit bedrag wordt meegenomen in de 1e Be-rap van 2020.
  3. Zoals gebruikelijk het groot onderhoud voor de jaren 2019 en 2020 te dekken uit de reserve wegen
  4. In 2020 een herijking van het wegenbeheer uit te voeren voor de opvolgende jaren (2021-2025);

 • het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Bunnik 2020 – 2023 vast te stellen;
 • er is afscheid genomen van raadslid mevrouw Nicky v.d. Voort en in haar opvolging is voorzien. De heer Koen van Gulik is toegelaten tot lid van de raad van de gemeente Bunnik.

Zie ook de agenda en de stukken van 12 december 2019.

Wat is Open Huis en Raadsvergadering?

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadsvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Informatienota's

Klik hier voor de lijst met informatienota's

Actueel: In week 4 zijn er nieuwe informatienota's en een antwoordnotitie toegevoegd, nummer 2 t/m 8.