Foto raadzaal gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik

De Liberalen (bestaande uit VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen.

CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie. 

P21 (bestaande uit PvdA, GroenLinks, Onafhankelijken):  mw. I. Verhoef (fractievoorzitter), dhr. K.A.G.M. van Gulik, dhr. J. Sterk, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg. 

Bunniks Belang: (bestaande uit) dhr. A.W. Viskil (fractievoorzitter), dhr. R.E. Hallo en mw. A.A. van der Stijl.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom (burgemeester)
Griffier: Mevrouw I. Joosten

ANNULERING VERGADERINGEN 19 maart en 26 maart

Het Extra Open Huis over De Hoenderik op donderdag 19 maart is geannuleerd.

Ook het reguliere Open Huis en de raadsvergadering van 26 maart komen te vervallen.

De eerst volgende gemeenteraadsvergaderingen staan vooralsnog gepland op 16 april 2020.

Conceptnotulen toegevoegd aan agenda's 27 februari, 5 en 12 maart

Aan de agenda's van het Extra Open Huis op 27 februari en 12 maart zijn de conceptnotulen van beide raadsvergaderingen toegevoegd. Dit geldt ook voor het Open Huis en de raad van 5 maart. Dit in verband met de annulering van de raadsvergadering op 26 maart door de Corona-uitbraak. De conceptnotulen worden in de eerst volgende raadsvergadering vastgesteld.

Voorgaande raadsvergaderingen: donderdag 5 maart 2020

De Raad besloot

Donderdag 5 maart 2020 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen en heeft de volgende besluiten genomen:

  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RID Utrecht (RID)

Genomen besluit:

Toestemming verlenen aan het college om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RID Utrecht.

  • Aanvraag Rijksbijdrageregeling Bommen-regeling i.v.m. ruimingswerkzaamheden bij Fort Rijnauwen

Genomen besluit:

De gemeenteraad besluit tot het indienen van een aanvraag tot vergoeding van € 52.373,00 (excl. BTW) voor 70% (in totaal betreft dit € 36.661,10) van de gemaakte kosten voor: Ruimingswerkzaamheden Fort Rijnauwen.

  • Vlowijker Zonneweide

Genomen besluit:

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor verlenen omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen Vlowijker Zonneweide in Werkhoven en instemmen beantwoording zienswijzen conform zienswijzennotitie college van burgemeester en wethouders.

  • Zonnepark Werkhoven

Genomen besluit:

De raad heeft niet ingestemd met het raadsvoorstel.

  • Bestemmingsplan ‘Rhijnhaeghe’

Genomen besluit:

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan 'Rhijnhaeghe' (met nieuwe planidentificatie NL.IMRO.0312.bpBNKrhijnhaeghe-va02) d.d. 7 juni 2018 nader te motiveren conform het 'Herstelplan bestemmingsplan 'Rhijnhaeghe'.

  • Bestemmingsplan Weerdenburg e.o. Werkhoven

Genomen besluit:

1.   De Nota van zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Weerdenburg e.o. Werkhoven’ vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage;

2.   Het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te passen, zowel naar aanleiding van de zienswijzen als ambtshalve, zoals aangegeven in de Nota van zienswijzen;

3.   Het bestemmingsplan ‘Weerdenburg e.o. Werkhoven’ (met planidentificatie  NL.IMRO.0312.bpWHVWeerdenburgeo-va01) in digitale en papieren vorm gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig het bij dit besluit behorende raadsvoorstel;

4.   Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan ‘Weerdenburg e.o. Werkhoven’ vast te stellen.

Zie ook de agenda en de stukken van 5 maart 2020.

Wat is Open Huis en Raadsvergadering?

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadsvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Informatienota's

Klik hier voor de lijst met informatienota's

Actueel: In week 12 is er een nieuwe informatienota toegevoegd, nummer 29.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten