Foto raadzaal gemeenteraad Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik

De Liberalen (bestaande uit VVD, D66 en onafhankelijke liberalen): dhr. H.J. Hoitink (fractievoorzitter), dhr. F.C.M. Pouw, dhr. F.A. Schenk en mw. W. Toersen.

CDA: mw. H.J. Visser (fractievoorzitter), mw. J.M. Huijsman-Hartkamp, dhr. C.J. Kool, dhr. P. Lakerveld en dhr. L.N. Vernie. 

P21 (bestaande uit PvdA, GroenLinks, Onafhankelijken): dhr. A.W. Viskil, dhr. R.E. Hallo (fractievoorzitter), dhr. J. Sterk, mw. A.A. van der Stijl, mw. I. Verhoef, mw. N. van der Voort, mw. A.R.H. Webbink en mw. W. Zuidweg.

Voorzitter: dhr. R. van Bennekom (burgemeester)
Griffier: dhr. A. Anthonissen

Raadsvergadering 12 december

Raadszaal

20.45 uur

Hamerpunten:

 • Tweede Bestuursrapportage
 • Belastingverordeningen 2020
 • Voorstel tot het benoemen van een voorzitter en twee leden van de werkgeverscommissie griffie Bunnik
 • Voorstel tot het verlengen van de overeenkomst met griffier a.i. tot 1 maart 2020

Debatpunten:

 • Vlowijker Zonneweide Werkhoven & Zonnepark Werkhoven
 • Wegenbeheerplan 2019-2020
 • Preventie- en Handhavingsplan alcohol Bunnik 2020-2023

- Afscheid raadslid Nicky van der Voort
- Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid: Koen van Gulik

Lees alle stukken.

Open Huis 12 december 2019

Raadzaal 

19.30 - 20.15 - Doorontwikkeling Centrum voor Elkaar

20.15 - 20.30 - Technisch Overleg

Kamer 4-5

19.30 - 20.00 - Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Bunnik 2020

20.00 - 20.15 - Procedure wensen en bedenkingen Bunnik

20.15 - 20.30 - Verordening fractieondersteuning gemeente Bunnik 2020

Lees alle stukken.

Voorgaande raadsvergaderingen

De Raad besloot

Donderdag 21 november 2019 kwam de gemeenteraad van Bunnik in een reguliere openbare vergadering bijeen. De raad is akkoord gegaan met de volgende voorstellen/het volgende voorstel:

 • de procedurele afhandeling van een aantal ingekomen stukken/brieven gericht aan de raad;
 • Overeenkomst en financiering uitbreiding fietsenstalling station Bunnik:

  1. Voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij station Bunnik een krediet beschikbaar te stellen van € 435.600 (inclusief BTW), zijnde het  gemeentelijke aandeel (60%) in de kosten.
  2. Dit krediet volledig te dekken uit provinciale subsidie.

 • Regionale Koers Inkoop Jeugd en Wmo (2020-2025):
  Vaststellen van de nota Regionale Koers Inkoop Jeugd en Wmo (2020-2025) en kennisnemen van de Maatschappelijke Kostenbaten-analyse (MKBA), waarin de te verwachten kosten en baten van het beleid van die nota zijn doorgerekend.
 • Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik:

  1. Kennis te nemen van het Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik, en op basis van dit plan de volgende beleidsuitgangspunten vast te stellen
   a. We infiltreren zoveel mogelijk regenwater in de bodem. Bij voorkeur met zichtbare, bovengrondse, maatregelen.
   b. Er wordt een ondergrondse regenwaterstructuur (riolering) aangelegd voor de  drie kernen binnen de gemeente, zodat schoon regenwater niet meer wordt vermengd met afvalwater.
   c. Nieuwbouw wordt meteen waterrobuust aangelegd. Er wordt rekening gehouden met bovengrondse afstroming van regenwater en er kan tenminste een bui van 40 mm neerslag geïnfiltreerd of geborgen worden zonder dat er neerslag op de riolering wordt geloosd.
   d. Per concreet project wordt de meest kosteneffectieve mix van maatregelen uitgewerkt.
  2. Het regenwaterstructuurplan te gebruiken als input bij de ‘Omgevingsvisie Bunnik’ en het ‘Gemeentelijk rioleringsplan’.

 • Start planvorming Stationsomgeving en Odijk West:

  1. De planvorming voor de gebiedsontwikkeling in Odijk-West en de Stationsomgeving op te starten;
  2. Voor beide locaties een grondexploitatie op te stellen en deze in 2020 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
  3. Voor de ontwikkeling van de locatie Odijk-West geldt als voorwaarde dat voor de aanvang van de in dit raadsvoorstel beoogde bouwwerkzaamheden er zekerheid moet zijn over de opheffing van de barrierewerking van de N229 tussen de nieuwe wijk Odijk-West en het bestaande dorp Odijk.

 • Strategische Kaders Participatiewet 2020 – 2023:

  1. In te stemmen met de Kadernotitie ‘Participatie, werk en inkomensondersteuning in Zuid-Oost Utrecht 2020 – 2023’ met daarin de belangrijkste beslispunten:

   • Instemmen met maatregelen om inkomensproblematiek waar mogelijk te voorkomen door voldoende informatie te leveren, beter te signaleren en preventief in een vroeg stadium ondersteuning te bieden;
   • Instemmen met het continueren van de inkomensondersteuning in het kader van de participatiewet en deze blijvend regionaal te organiseren;
   • Instemmen met het organiseren van een regionale aanpak voor inwoners die met begeleiding en ondersteuning (groep 2) bemiddeld kunnen worden naar werk;
   • Instemmen met het voornemen om inwoners lokaal te begeleiden voor wie deelname aan de samenleving het hoogst haalbare doel is (groep 3);
   • Instemmen met een vervolgopdracht om de gevolgen van voorgenomen maatregelen financieel uit te werken en dit in 2020, voor behandeling van de kadernota 2021, voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Zie ook de agenda en de stukken van 21 november 2019.

Wat is Open Huis en Raadsvergadering?

In het Open Huis houdt de gemeenteraad voorbesprekingen over onderwerpen waarover op een later moment in de gemeenteraad besloten zal worden. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om tijdens het Open Huis uw mening over een onderwerp te geven. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u dit minimaal 8 uur van tevoren aangeven bij de griffier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Contactformulier gemeenteraad en/of inspreken Open Huis.

Als u een nieuw onderwerp in het Open Huis wilt brengen, dan kan dat via het burgerinitiatief. Dit gaat ook via de griffier.

De vergaderingen van het Open Huis en de gemeenteraad zijn openbaar. Het Open Huis en de gemeenteraadsvergaderingen zijn in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk.

Informatienota's

Klik hier voor de lijst met informatienota's

Actueel: In week 50 zijn er vier nieuwe informatienota's toegevoegd, nummers 90 tot en met 93. 

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten